Intézményünk 14-70 év között biztosít lehetőséget az érettségire való felkészüléshez.
A 2018-2019-es tanévtől oktatási palettánkat nappali rendszerű gimnáziumi és Rendészet és Közszolgálat ágazatú szakgimnáziumi osztályokkal bővítettük.
Általános tantervű gimnáziumi osztályainkba azokat a tanulókat várjuk, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen szakmát választanának, illetve az érettségi után szeretnének szakmát tanulni, vagy egyetemen, főiskolán diplomát szerezni.
Rendészet és közszolgálat ágazatú szakgimnáziumi osztályainkba várjuk azokat a tanulókat, akik szívesen dolgoznának a közigazgatásban, önkormányzati szerveknél vagy a rendőrségnél.
Esti gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezhetnek, akik előképzettségüktől függően 1-2-3-4 év alatt készülhetnek fel az érettségi vizsgára. Öt tárgyból vizsgáznak, a kötelező tárgyak mellett négy (informatika, biológia, földrajz, vizuális kultúra) tárgy közül választhatnak.
Azok, akik szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek, két év alatt szerezhetnek érettségit úgy, hogy csak a négy kötelező tárgyból kell érettségizniük, a választott tárgy helyett a szakmai végzettség kerül beszámításra.

A baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz. Iskolánk keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését.

Keresztény szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által tanulóink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a tanulók e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr Jézuson keresztül Istenhez vezet.

A baptista iskola: „Több, mint iskola.” Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével segítsen a szükségben lévőknek. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint egy iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához.
A tanítás mellett tanulóink színházlátogatáson, kiránduláson, koncerteken és egyéb, az oktatással kapcsolatos programokon vehetnek részt. Családias, stressz nélküli oktatási környezet megteremtésére törekszünk, amelyben a tanulók személyisége megmutatkozhat, tehetsége kibontakozhat, olyan képességekre és tudásra tehetnek szert, amellyel sikeresen leérettségizhetnek.
Tanáraink tapasztalt pedagógusok, akik ismerik a felnőttoktatás sajátosságait, munkájukat módszertani sokszínűség jellemzi. Az otthoni felkészülést otthonról interneten elérhető E-learning portálunk segíti.
Alapelvünk, hogy tanulóinkat a nemzeti művelődés szellemének megfelelően olyan alapműveltséghez juttassuk, amely képessé teszi őket további tanulmányokra és az életben való helytállásra. Mindezt jól képzett tantestület biztosítja, amely mindig nyitott volt a továbbtanulásra, a továbbképzésben való részvételre.
Feladatunk egyrészt a 8. évfolyam után intézményünkbe jelentkezett gimnáziumi / szakgimnáziumi diákok keresztény szellemű tanítása és nevelése, másrészt a már munkahellyel rendelkező felnőttek oktatása, illetve a szakképzésből vagy a nappali rendszerű középiskolákból kikerült fiatalok képzése.

Céljaink:

- tanítványaink önálló véleményalkotásra nevelése,

- a folyamatos önművelődésre való igény kialakítása,

- korszerű és a jövőben fejleszthető tudást adni képességük, szándékaik szerint,

- oktatásunkat a tanulók igényeihez igazítani,

- korszerű módszerek alkalmazásával növelni a tanulás hatékonyságát.